0°C bezchmurnie

Stypendia kulturalne

Kultura, Stypendia kulturalne - zdjęcie, fotografia

Można już składać aplikację

 

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXVIII/312/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury (z późn. zm.:  uchwała nr XXIII/308/08 z dnia10 października 2008 r. oraz nr XLIII/521/10 z dnia 26 marca 2010 r.) do 30 listopada br. można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury.

 

Zgodnie z przyjętym regulaminem, stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 

- wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania

kultury, opieki nad zabytkami,

- zamieszkuje w Świdnicy;

 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić osoba zainteresowana, bądź w przypadku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie.

 

Osoba, której przyznano stypendium obowiązana jest do:

 

- podpisania umowy określającej zobowiązania stron wynikające z przyznanego stypendium,

            - wykonania przyjętego programu stypendium, w szczególności założonego celu,

uwzględniającego efekt promocyjny dla Miasta Świdnicy,

            - przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z realizacji części lub całości

programu stypendium;

   -w przypadku niezrealizowania programu stypendium, stypendysta jest zobowiązany

zwrócić pobrane stypendium;

  - stypendium może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.

 

Wnioski adresowane na Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 1a Biuro Obsługi Interesantów, do dnia 30 listopada 2015 roku.

 

Uchwały określające zasady przyznawania stypendiów są do wglądu w Wydziale Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych pokój nr 317 (tel.74- 8562-836) oraz w Biuletynie Informacji Publiczne swidnica.bip-gov.info.pl.

 

 

Stypendia kulturalne komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się